Photo by Lars Kienle on Unsplash

İnternet, web’in belkemiği, web’i mümkün kılan teknik altyapıdır. İnternet, en temel haliyle, hepsi birbirleriyle iletişim kuran geniş bir bilgisayar ağıdır.

Aktif Öğrenme

Daha Derine Dalış

Basit bir network (ağ)


Photo by Jefferson Santos on Unsplash

Bu yazıda, C ve C++ dillerinde kullanılan pointerları yani Türkçesiyle işaretçileri inceleyip temel mantığını anlayacağız.


Photo by Clay Banks on Unsplash

Bu yazıda, JavaScript’te ki değişken (variable), bağlam (scope) ve fonksiyon (function) kavramlarını inceleyeceğiz.

Değişkenler (Variables)

Peki, bu değişkenler ne işe yarar?


Bu yazımda sizler için derlediğim en iyi yazılımcı podcastlerini okuyacaksınız

KodCast

Codefiction Podcast


Photo by Yancy Min on Unsplash

Bu ders ile temel git komutlarını öğrenerek açık kaynak dünyasına giriş yapmış olacaksınız ve bu bence çok havalı bir şey!

Nedir bu Git?

Nasıl Kurulur?


Photo by Paulius Andriekus on Unsplash

📝 Bu yazıda IDE ve Text Editor’lerin ne olduklarını inceleyeceğiz.

Text Editor


Photo by Fotis Fotopoulos on Unsplash

Frontend ve Backend Birer Sevgilidir ❤️

FrontendPhoto by Jamie Morrison on Unsplash
For döngüsü


Ertan Özdemir

Software Development Intern @TalentGrid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store