Image for post
Image for post
Photo by Clay Banks on Unsplash

Bu yazıda, JavaScript’te ki değişken (variable), bağlam (scope) ve fonksiyon (function) kavramlarını inceleyeceğiz.

Değişkenler (Variables)

Peki, bu değişkenler ne işe yarar?


Image for post
Image for post

Bu yazımda sizler için derlediğim en iyi yazılımcı podcastlerini okuyacaksınız

KodCast

Codefiction Podcast


Image for post
Image for post
Photo by Yancy Min on Unsplash

Bu ders ile temel git komutlarını öğrenerek açık kaynak dünyasına giriş yapmış olacaksınız ve bu bence çok havalı bir şey!

Nedir bu Git?

Nasıl Kurulur?


Image for post
Image for post
Photo by Paulius Andriekus on Unsplash

📝 Bu yazıda IDE ve Text Editor’lerin ne olduklarını inceleyeceğiz.

Text Editor


Image for post
Image for post
Photo by Fotis Fotopoulos on Unsplash

Frontend ve Backend Birer Sevgilidir ❤️

Frontend


Image for post
Image for post

Image for post
Image for post
Photo by Jamie Morrison on Unsplash
For döngüsü

Image for post
Image for post


Image for post
Image for post

Super Constructor Nedir?


Image for post
Image for post

Ertan Özdemir

Computer Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store